Chào mừng đến với WEVINA!

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en" xml:lang="en">
 <head>
 <title>Thuốc Mê GHB</title>
 <base href="http://www.muathuockichduc.com/" />
 <meta name="description" content="Thuốc Mê GHB hay còn được gọi là 1 dạng ma túy nước biển, loại này bị cấm rất ngiêm vì tác dụng thật sự cực mạnh, Với chất lỏng không mùi không màu không vị, Thuốc Mê GHB có thể pha vào bất cứ Nước uống và thức ăn, mà người ăn phải nó cũng không hề hay bi" />
 <meta name="keywords" content="Thuốc Mê GHB hay còn được gọi là 1 dạng ma túy nước biển, loại này bị cấm rất ngiêm vì tác dụng thật sự cực mạnh, Với chất lỏng không mùi không màu không vị, Thuốc Mê GHB có thể pha vào bất cứ Nước uống và thức ăn, mà người ăn phải nó cũng không hề hay bi" />
 <link href="http://www.muathuockichduc.com/image/data/cart.png" rel="icon" />
 <link href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-me-ghb" rel="canonical" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/OPC050121/stylesheet/stylesheet.css" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.css" media="screen" />
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/jquery-1.7.1.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js"></script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/javascript/jquery/ui/themes/ui-lightness/jquery-ui-1.8.16.custom.css" />
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/ui/external/jquery.cookie.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.colorbox.js"></script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/javascript/jquery/colorbox/colorbox.css" media="screen" />
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/tabs.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/common.js"></script>
  
 <script type="text/javascript">
 jQuery(document).ready(function() {
 jQuery("#topnav ul").css({display: "none"}); // Opera Fix
 jQuery("#topnav li").hover(function(){
 jQuery(this).find('ul:first').css({visibility: "visible",display: "none"}).show(268);
 },function(){
 jQuery(this).find('ul:first').css({visibility: "hidden"});
 });
 });
 </script>
  
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/cufon-yui.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/Bebas_400.font.js"></script>
 <style type="text/css">
 cufon{text-indent:0!important;}@media screen,projection{cufon{display:inline!important;display:inline-block!important;position:relative!important;vertical-align:middle!important;font-size:1px!important;line-height:1px!important;}cufon cufontext{display:-moz-inline-box!important;display:inline-block!important;width:0!important;height:0!important;overflow:hidden!important;text-indent:-10000in!important;}cufon canvas{position:relative!important;}}@media print{cufon{padding:0!important;}cufon canvas{display:none!important;}}
 </style>
 <script type="text/javascript">
 Cufon.replace('#menu > ul > li > a', { fontFamily: 'Bebas' });
 Cufon.replace('#column-right .box .box-heading h1', { fontFamily: 'Bebas' });
 Cufon.replace('h1, .welcome', { fontFamily: 'Bebas' });
 Cufon.replace('.footer-static-links .footer-links-heading a', { fontFamily: 'Bebas' });
 Cufon.replace('.box-product .price', { fontFamily: 'Bebas' });
 Cufon.replace('.title', { fontFamily: 'Bebas' });
 <!--Cufon.replace('.big_label .main_price', { fontFamily: 'Bebas' });-->
 <!--Cufon.replace('.product-info .price-new', { fontFamily: 'Bebas' });-->
 </script>
  
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/tabs.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/colorbox/jquery.colorbox-min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/jquery.cycle.js"></script>
 <!--[if IE 7]>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/OPC050121/stylesheet/ie7.css" />
 <![endif]-->
 <!--[if lt IE 7]>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/OPC050121/stylesheet/ie6.css" />
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 DD_belatedPNG.fix('#logo img');
 </script>
 <![endif]-->
 </head>
 <body>
 <div id="container">
 <div class="top_bg">
 <div class="center_bg">
 <div class="center-containt">
 <div id="header">
 <div id="logo"><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=common/home"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/data/Untitled.gif" title="Shop Mua Thuốc Kích Dục " alt="Shop Mua Thuốc Kích Dục " /></a></div>
 <div class="shipping_banner"><img src="catalog/view/theme/OPC050121/image/free_shipping_banner.jpg" alt="" /></div>
  
 <script type="text/javascript"><!--
 $('.switcher').bind('click', function() {
 $(this).find('.option').slideToggle('fast');
 });
 $('.switcher').bind('mouseleave', function() {
 $(this).find('.option').slideUp('fast');
 });
 //--></script>
 <form action="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=module/currency" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <div id="currency">
 <a title="Euro" onClick="$('input[name=\'currency_code\']').attr('value', 'EUR').submit(); $(this).parent().parent().submit();"></a>
 <a title="Pound Sterling" onClick="$('input[name=\'currency_code\']').attr('value', 'GBP').submit(); $(this).parent().parent().submit();">£</a>
 <a title="US Dollar" onClick="$('input[name=\'currency_code\']').attr('value', 'USD').submit(); $(this).parent().parent().submit();">$</a>
 <a title="VND"><b>VND</b></a>
 <input type="hidden" name="currency_code" value="" />
 <input type="hidden" name="redirect" value="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-me-ghb" />
 </div>
 </form>
 <div id="cart">
 <div class="heading">
  
 <a><span id="cart-total">0 item(s) - 0VND</span></a></div>
 <div class="content">
 <div class="empty">Your shopping cart is empty!</div>
 </div>
 </div>
 <div id="search">
 <div class="button-search"></div>
 <input type="text" name="search" placeholder="Search" value="" />
 </div>
 <div id="welcome">
 Chào Bạn Hãy : <a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/login">Đăng Nhập</a> hoặc <a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/register">Đăng Ký Tài Khoản</a>. </div>
 <div class="links"><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=common/home">Trang Chủ</a><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/wishlist" id="wishlist-total">Sản Phẩm Đã Chọn (0)</a><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/account">Tài Khoản</a><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=checkout/cart">Shopping Cart</a><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=checkout/checkout" style="background:none;">Checkout</a></div>
  
 <div id="menu">
 <ul id="topnav">
 <li><span class="shipping-banner"><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=common/home"><img src="catalog/view/theme/OPC050121/image/home_icon.png" alt="" /></span></a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/thoi-mien">Thôi Miên</a>
 </li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-gay-me">Thuốc Gây Mê</a>
 </li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-kich-duc-nu">Thuốc Kích Dục Nữ</a>
 </li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-ngu">Thuốc Ngủ</a>
 </li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-kich-duc">Nước Hoa Kích Dục</a>
 </li>
 </ul>
 </div>
 </div>
 <div id="notification"></div>
 <div id="column-left">
 <div class="box">
 <div class="box-heading"><h1>Danh Mục Sản Phẩm</h1></div>
 <div class="box-content">
 <div class="box-category-test">
 <ul>
 <li>
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/thoi-mien">Thôi Miên (1)</a>
 </li>
 <li>
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-gay-me">Thuốc Gây Mê (5)</a>
 </li>
 <li>
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-kich-duc-nu">Thuốc Kích Dục Nữ (14)</a>
 </li>
 <li>
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-ngu">Thuốc Ngủ (2)</a>
 </li>
 <li>
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-kich-duc">Nước Hoa Kích Dục (5)</a>
 </li>
 </ul>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="box-info">
 <div class="box-heading-block"><h1>Thông Tin</h1></div>
 <div class="box-content">
 <div class="box-category">
 <ul>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/huong-dan-mua-thuoc">Hướng Dẫn Mua Thuốc</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/thanh-toan-tien-thuoc">Thanh Toán Tiền Thuốc</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=information/contact">Liên Hệ</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=information/sitemap">Địa Điểm</a></li>
 </ul>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div id="banner0" class="banner">
 <div><a href="http://www.muathuockichduc.com/"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/IMG_0000409-190x285.JPG" alt="Sexy" title="Sexy" /></a></div>
 </div>
 <script type="text/javascript"><!--
 $(document).ready(function() {
 $('#banner0 div:first-child').css('display', 'block');
 });
  
 var banner = function() {
 $('#banner0').cycle({
 before: function(current, next) {
 $(next).parent().height($(next).outerHeight());
 }
 });
 }
  
 setTimeout(banner, 2000);
 //--></script> <div class="box-block2">
 <div class="box-heading-block2"><h1>Sản Phẩm Mới</h1></div>
 <div class="box-content-block2">
 <div class="box-product">
 <div>
 <div class="image"><a href="http://www.muathuockichduc.com/noi-ban-ruoi-tay-ban-nha-spanish-fly"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/thuoc-kich-duc-nu/spanishfly2-60x60.jpg" alt="Nơi Bán Ruồi Tây Ban Nha Spanish Fly" /></a></div>
 <div class="name"><a href="http://www.muathuockichduc.com/noi-ban-ruoi-tay-ban-nha-spanish-fly">Nơi Bán Ruồi Tây Ban Nha Spanish Fly</a></div>
 <div class="price">
 <span class="price-old">800,000VND</span> <span class="price-new">950,000VND</span>
 </div>
 <div class="cart"><a onclick="addToCart('77');" class="button"><span>Add to Cart</span></a></div>
 </div>
 <div>
 <div class="image"><a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-lure-dang-cho-nu-kich-duc-nam"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/nuoc-hoa-kich-duc/nuoc-hoa-lure-dang-cho-nu-60x60.jpg" alt="Nước Hoa Lure Dành Cho Nữ Kích Dục Nam" /></a></div>
 <div class="name"><a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-lure-dang-cho-nu-kich-duc-nam">Nước Hoa Lure Dành Cho Nữ Kích Dục Nam</a></div>
 <div class="price">
 950,000VND </div>
 <div class="cart"><a onclick="addToCart('76');" class="button"><span>Add to Cart</span></a></div>
 </div>
 <div>
 <div class="image"><a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-kich-duc-lure-pheromone-50ml"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/nuoc-hoa-kich-duc/lure-usa-60x60.JPG" alt="Nước Hoa Kích Thích Lure Pheromone 50ml" /></a></div>
 <div class="name"><a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-kich-duc-lure-pheromone-50ml">Nước Hoa Kích Thích Lure Pheromone 50ml</a></div>
 <div class="price">
 800,000VND </div>
 <div class="cart"><a onclick="addToCart('75');" class="button"><span>Add to Cart</span></a></div>
 </div>
 <div>
 <div class="image"><a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-gay-hung-phan-lure-pheromone"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/nuoc-hoa-kich-duc/lure-kich-duc-60x60.JPG" alt="Nước Hoa Gây Hưng Phấn Lure Pheromone" /></a></div>
 <div class="name"><a href="http://www.muathuockichduc.com/nuoc-hoa-gay-hung-phan-lure-pheromone">Nước Hoa Gây Hưng Phấn Lure Pheromone</a></div>
 <div class="price">
 950,000VND </div>
 <div class="cart"><a onclick="addToCart('74');" class="button"><span>Add to Cart</span></a></div>
 </div>
 <div>
 <div class="image"><a href="http://www.muathuockichduc.com/ete-gay-me-dang-xit"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/thuoc-gay-me/ete-gay-me-dang-xit-60x60.jpg" alt="Ete Gây Mê Dạng Xịt" /></a></div>
 <div class="name"><a href="http://www.muathuockichduc.com/ete-gay-me-dang-xit">Ete Gây Mê Dạng Xịt</a></div>
 <div class="price">
 2,100,000VND </div>
 <div class="cart"><a onclick="addToCart('73');" class="button"><span>Add to Cart</span></a></div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
  
 <div id="content"> <div class="breadcrumb">
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=common/home">Home</a>
 &raquo; <a href="http://www.muathuockichduc.com/thuoc-me-ghb">Thuốc Mê GHB</a>
 </div>
  
 <div class="product-info">
 <div class="left">
 <div class="image"><a href="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/thuoc-gay-me/thuoc-me-ghb-500x500.jpg" title="Thuốc Mê GHB" class="colorbox" rel="colorbox"><img src="http://www.muathuockichduc.com/image/cache/data/thuoc-gay-me/thuoc-me-ghb-240x260.jpg" title="Thuốc Mê GHB" alt="Thuốc Mê GHB" id="image" /></a></div>
 </div>
 <div class="right">
 <div class="description">
 <h1>Thuốc Mê GHB</h1>
 <span>Mã Sản Phẩm :</span> Thuốc Mê Ghb<br />
 <span>Trạng Thái :</span> Out Of Stock</div>
 <div class="price">Giá Tiền : 1,250,000VND <br />
 <span class="price-tax">Ex Tax: 1,250,000VND</span><br />
 </div>
 <div class="cart">
 <div>Qty: <input type="text" name="quantity" size="2" value="1" />
 <input type="hidden" name="product_id" size="2" value="51" />
 &nbsp;<input type="button" value="Add to Cart" id="button-cart" class="button" />
 </div>
 <div><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div>
 <div><a onclick="addToWishList('51');">Add to Wish List</a><br />
 <a onclick="addToCompare('51');">Add to Compare</a></div>
 </div>
 <div class="review">
 <div><img src="catalog/view/theme/default/image/stars-0.png" alt="0 reviews" />&nbsp;&nbsp;<a onclick="$('a[href=\'#tab-review\']').trigger('click');">0 reviews</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a onclick="$('a[href=\'#tab-review\']').trigger('click');">Write a review</a></div>
 <div class="share"><!-- AddThis Button BEGIN -->
 <div class="addthis_default_style"><a class="addthis_button_compact">Share</a> <a class="addthis_button_email"></a><a class="addthis_button_print"></a> <a class="addthis_button_facebook"></a> <a class="addthis_button_twitter"></a></div>
 <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js"></script>
 <!-- AddThis Button END -->
 </div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div id="tabs" class="htabs"><a href="#tab-description"><span>Mô Tả Sản Phẩm</span></a>
 <a href="#tab-review"><span>Bình Luận (0)</span></a>
 </div>
 <div id="tab-description" class="tab-content"><p><img alt="" src="http://www.muathuockichduc.com/image/data/thuoc-gay-me/thuoc-me-ghb-2.gif" style="width: 436px; height: 158px;" /></p>
  
 <p>Thuốc Mê GHB hay còn được gọi là 1 dạng ma túy nước biển, loại này bị cấm rất ngiêm vì tác dụng thật sự cực mạnh, Với chất lỏng không mùi không màu không vị, Thuốc Mê GHB có thể pha vào bất cứ Nước uống và thức ăn, mà người ăn phải nó cũng không hề hay biết,</p>
  
 <p>Khi vào cơ thể Thuốc Mê GHB sẽ làm cho cơ thể mất kiểm soát, chìm vào giấc ngủ mê, và 1 - 2h sau mới thức tỉnh dậy, Nhưng vẫn không nhớ lại chuyện gì đã xãy ra.</p>
  
 <p>Vì thế Thuốc Mê GHB quản lý rất nghiêm tránh lọt vào tay những thành phần lợi dụng thuốc đi gây hại phụ nữ và đi cướp tài sản.</p>
  
 <p>Shop Mr Tài Thuốc Kích Dục, chỉ bán cho khách quan và gia đình cho người Bệnh không ngủ được .</p>
 </div>
 <div id="tab-review" class="tab-content">
 <div id="review"></div>
 <h2 id="review-title">Write a review</h2>
 <b>Your Name:</b><br />
 <input type="text" name="name" value="" />
 <br />
 <br />
 <b>Your Review:</b>
 <textarea name="text" cols="40" rows="8" style="width: 98%;"></textarea>
 <span style="font-size: 11px;"><span style="color: #FF0000;">Note:</span> HTML is not translated!</span><br />
 <br />
 <b>Rating:</b> <span>Bad</span>&nbsp;
 <input type="radio" name="rating" value="1" />
 &nbsp;
 <input type="radio" name="rating" value="2" />
 &nbsp;
 <input type="radio" name="rating" value="3" />
 &nbsp;
 <input type="radio" name="rating" value="4" />
 &nbsp;
 <input type="radio" name="rating" value="5" />
 &nbsp; <span>Good</span><br />
 <br />
 <b>Enter the code in the box below:</b><br />
 <input type="text" name="captcha" value="" />
 <br /><br />
 <img src="index.php?route=product/product/captcha" alt="" id="captcha" /><br />
 <br />
 <div class="buttons">
 <div class="right"><a id="button-review" class="button">Continue</a></div>
 </div>
 </div>
 <div class="tags"><b>Tags:</b>
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=product/search&amp;tag=Thuốc Kích Dục">Thuốc Kích Dục</a>,
 <a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=product/search&amp;tag=Thuốc Mê GHB">Thuốc Mê GHB</a>,
 </div>
 </div>
 <script type="text/javascript"><!--
 $('.colorbox').colorbox({
 overlayClose: true,
 opacity: 0.5
 });
 //--></script>
 <script type="text/javascript"><!--
 $('#button-cart').bind('click', function() {
 $.ajax({
 url: 'index.php?route=checkout/cart/add',
 type: 'post',
 data: $('.product-info input[type=\'text\'], .product-info input[type=\'hidden\'], .product-info input[type=\'radio\']:checked, .product-info input[type=\'checkbox\']:checked, .product-info select, .product-info textarea'),
 dataType: 'json',
 success: function(json) {
 $('.success, .warning, .attention, information, .error').remove();
  
 if (json['error']) {
 if (json['error']['option']) {
 for (i in json['error']['option']) {
 $('#option-' + i).after('<span class="error">' + json['error']['option'][i] + '</span>');
 }
 }
 }
  
 if (json['success']) {
 $('#notification').html('<div class="success" style="display: none;">' + json['success'] + '<img src="catalog/view/theme/default/image/close.png" alt="" class="close" /></div>');
  
 $('.success').fadeIn('slow');
  
 $('#cart-total').html(json['total']);
  
 $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow');
 }
 }
 });
 });
 //--></script>
 <script type="text/javascript"><!--
 $('#review .pagination a').live('click', function() {
 $('#review').slideUp('slow');
  
 $('#review').load(this.href);
  
 $('#review').slideDown('slow');
  
 return false;
 });
  
 $('#review').load('index.php?route=product/product/review&product_id=51');
  
 $('#button-review').bind('click', function() {
 $.ajax({
 url: 'index.php?route=product/product/write&product_id=51',
 type: 'post',
 dataType: 'json',
 data: 'name=' + encodeURIComponent($('input[name=\'name\']').val()) + '&text=' + encodeURIComponent($('textarea[name=\'text\']').val()) + '&rating=' + encodeURIComponent($('input[name=\'rating\']:checked').val() ? $('input[name=\'rating\']:checked').val() : '') + '&captcha=' + encodeURIComponent($('input[name=\'captcha\']').val()),
 beforeSend: function() {
 $('.success, .warning').remove();
 $('#button-review').attr('disabled', true);
 $('#review-title').after('<div class="attention"><img src="catalog/view/theme/default/image/loading.gif" alt="" /> Please Wait!</div>');
 },
 complete: function() {
 $('#button-review').attr('disabled', false);
 $('.attention').remove();
 },
 success: function(data) {
 if (data.error) {
 $('#review-title').after('<div class="warning">' + data.error + '</div>');
 }
  
 if (data.success) {
 $('#review-title').after('<div class="success">' + data.success + '</div>');
  
 $('input[name=\'name\']').val('');
 $('textarea[name=\'text\']').val('');
 $('input[name=\'rating\']:checked').attr('checked', '');
 $('input[name=\'captcha\']').val('');
 }
 }
 });
 });
 //--></script>
 <script type="text/javascript"><!--
 $('#tabs a').tabs();
 //--></script>
 <script type="text/javascript" src="catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui-timepicker-addon.js"></script>
 <script type="text/javascript"><!--
 if ($.browser.msie && $.browser.version == 6) {
 $('.date, .datetime, .time').bgIframe();
 }
  
 $('.date').datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
 $('.datetime').datetimepicker({
 dateFormat: 'yy-mm-dd',
 timeFormat: 'h:m'
 });
 $('.time').timepicker({timeFormat: 'h:m'});
 //--></script>
  
 <div id="footer">
 <div class="footer-static-links">
 <ul class="follow-us">
 <div class="test">
 <div class="footer-links-heading"><li><a>Hãy Like Nhé Bạn</a></li></div>
 <div class="footer-li">
 <!-- AddThis Button BEGIN -->
 <div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
 <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
 <a class="addthis_button_tweet"></a>
 <a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
 </div>
 <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=xa-5201edf65423ca80"></script>
 <!-- AddThis Button END -->
  
 <!-- Histats.com START (html only)-->
 <a href="http://www.histats.com" alt="page hit counter" target="_blank" >
 <embed src="http://s10.histats.com/1042.swf" flashvars="jver=1&acsid=2414900&domi=4" quality="high" width="200" height="30" name="1042.swf" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" /></a>
 <img src="http://sstatic1.histats.com/0.gif?2414900&101" alt="free invisible hit counter" border="0">
 <!-- Histats.com END -->
 </div>
 </div>
 </ul>
 <ul>
 <div class="footer-links-heading"><li><a>Thông Tin</a></li></div>
 <div class="footer-li">
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/huong-dan-mua-thuoc">Hướng Dẫn Mua Thuốc</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/thanh-toan-tien-thuoc">Thanh Toán Tiền Thuốc</a></li>
 </div>
 </ul>
 <ul>
 <div class="footer-links-heading"><li><a>Dịch Vụ</a></li></div>
 <div class="footer-li">
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=information/contact">Liên Hệ</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/return/insert">Returns</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=information/sitemap">Địa Điểm</a></li>
 </div>
 </ul>
 <ul>
 <div class="footer-links-heading"><li><a>Đặt Biệt</a></li></div>
 <div class="footer-li">
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=product/manufacturer">Xuất Xứ</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/voucher">Phiếu Quà Tặng</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=affiliate/account">Chi Nhánh</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=product/special">Sản Phẩm Đặc Biệt</a></li>
 </div>
 </ul>
 <ul>
 <div class="footer-links-heading"><li><a>Tài Khoản</a></li></div>
 <div class="footer-li">
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/account">Tài Khoản</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/order">Lịch Sử Đặt Hàng</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/wishlist">Sản Phẩm Đã Chọn</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/newsletter">Bản Tin</a></li>
 </div>
 </ul>
  
 </div>
  
 <div class="footer-bg"></div>
 <div id="powered">
 <ul>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=product/special">Sản Phẩm Đặc Biệt</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=affiliate/account">Chi Nhánh</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/voucher">Phiếu Quà Tặng</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=product/manufacturer">Xuất Xứ</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=account/return/insert">Returns</a></li>
 <li><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=information/sitemap">Địa Điểm</a></li>
 <li class="login-logout"><a href="http://www.muathuockichduc.com/index.php?route=information/contact">Liên Hệ</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="copywrite">Chuyên Bán Thuốc Kích Dục - <a href="http://www.muathuockichduc.com">Thuốc Mê</a> - Mr tuan &copy; 2011</div>
  
  
 </div>
  
 </div>
 <!--
 OpenCart is open source software and you are free to remove the powered by OpenCart if you want, but its generally accepted practise to make a small donatation.
 Please donate via PayPal to donate@opencart.com
 //-->
  
 <!--
 OpenCart is open source software and you are free to remove the powered by OpenCart if you want, but its generally accepted practise to make a small donatation.
 Please donate via PayPal to donate@opencart.com
 //--></div></div></div>
  
 </body></html>